POD – Miljöetik – Det behövs en etisk reflektion i hela samhället om vi ska nå klimatmålen – Olle Torpman

Vi har redan passerat 1 grads global uppvärmning jämfört med förindustriell tid. Om vi ska ha en chans att nå Parisavtalet, att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader, så måste vi agera omgående och omfattande. Trots det går det trögt att komma överens om och hitta lösningar på de gemensamma och akuta utmaningarna världen står inför.

Olle Torpman jobbar på filosofiska institutionen på Stockholms universitet där han bland annat forskar och undervisar om miljöetik. Olle menar att oenigheten kring klimatfrågorna till stor del beror på att vi har olika grundsyn i moralfrågor, vad vi värnar och värdesätter. Frågor som varken vetenskapen eller politiken kan svara på. Här behöver vi istället ta hjälp av etiken. Vad är viktigt egentligen? Om vi diskuterar dessa grundläggande värderingar och får en förståelse för varandras värdegrunder så kan vi hitta kompromisser som vi kan enas om. Som när världen mycket framgångsrikt enades om gemensamma insatser för att minska hålen i ozonlagret.

Detta gäller även på nationell nivå. Där Olle också tycker att det saknas ideologiska och värdemässiga analyser efter de politiska debatterna exempelvis i tv. Ofta kommenteras debatterna av en retoriker eller kanske en ekonom. Men det är sällan som en expert kommenterar om debatten gick i linje med respektive partis värdegrund och ideologi. Vad står egentligen varje parti för? Och vad vill de uppnå? Det är frågor som väljarna vill veta och frågor som partierna hade tjänat på att analysera och tydligt kommunicera.

Lyssna på ett mycket intressant, tankeväckande och högst aktuellt samtal med Olle Torpman.

Signaturmelodi: Claes Bonde

Olle Torpman är forskare och lärare på filosofiska institutionen på Stockholms universitet. Där undervisar han bland annat i ämnena global etik, politisk filosofi och miljöetik.