POD – Vilka är Sveriges nationella miljömål – och når vi dem? – Hans Wrådhe

År 1999 så fastställde Sveriges riksdag 15 nationella miljökvalitetsmål (som senare blev 16) samt ett övergripande mål för den svenska miljöpolitiken, det så kallade generationsmålet. Generationsmålet syftar till att inom en generation överlämna ”ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Riksdagen preciserade att generationsmålet och flertalet av miljökvalitetsmålen skulle vara uppfyllda till år 2020, alltså om drygt 2 år. Men hur har det gått med arbetet med de nationella miljömålen och generationsmålet? Och vad kan vi själva göra i vår vardag för att hjälpas åt att nå dem? Även FN:s 17 globala mål för en hållbar framtid, Agenda 2030, diskuteras.

Lyssna på ett intressant och lärorikt samtal med Hans Wrådhe som jobbar på Naturvårdsverket med utvärdering och uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen.

Läs mer om miljömålen på: miljomal.se samt sverigesmiljomal.se

Bilden på löven är tagen av Roger Gleisner.

Signaturmelodi: Claes Bonde.


Bilderna på de nationella miljökvalitetsmålen är illustrerade av Tobias Flygar. Målen är: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv.

Agenda 2030. FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Hans Wrådhe jobbar på Naturvårdsverket med utvärdering och uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen.