POD – 17 globala mål för en hållbar värld – Parul Sharma

Världens länder antog år 2015 den mest ambitiösa och storslagna framtidsplanen som världen någonsin skådat; Agenda 2030, som består av 17 globala mål. Målen bygger på tre dimensioner av hållbarhet; den sociala, den ekonomiska och den ekologiska. Till år 2030 ska vi alla tillsammans genom de globala målen:
1. Avskaffa extrem fattigdom. 2. Minska ojämlikheterna i världen. 3. Lösa klimatkrisen. 4. Främja fred och rättvisa.

De globala målen ska uppnås i alla länder och för alla människor. Det är ett gemensamt ansvar och kräver insatser från alla aktörer i samhället. De rikare länderna har även ett ansvar att hjälpa de fattigare länderna att nå målen.

I Sverige har vi goda förutsättningar att nå de globala målen, men vi står också inför många utmaningar. Är vi så bra på hållbarhet här i Sverige som vi kanske tror? Vilka partier vågar ta avstamp i de globala målen i sitt valprogram? Vilka ledare vågar ta tag i målkonflikterna? Kan vi till exempel fortsätta exportera vapen och samtidigt påstå att vi vill främja fredliga samhällen och jämställdhet?

Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet med agendan. Under två år, fram till årsskiftet nu, var Parul Sharma ordförande i Agenda 2030-delegationen. Parul är jurist med inriktning på människorätts- och antikorruptionsfrågor, med fokus på företagens produktionskedjor.

Lyssna på ett mycket intressant, högaktuellt och tankeväckande samtal med Parul Sharma där vi utöver frågeställningarna ovan även pratar om utanförskap, växande socioekonomiska klyftor, vikten av bra integration, allas rätt till en god utbildning, att vi inte kan ta vår demokrati för given, korruption, ohållbar konsumtion och mycket mer.

Agenda 2030-delegationens nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i Sverige hittar ni här:

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://agenda2030delegationen.se/wp-content/uploads/2017/06/Fi2016_01-Rapport-170601.pdf&hl=en

Signaturmelodi: Claes Bonde

Parul Sharma är jurist med inriktning på människorätts- och antikorruptionsfrågor, med fokus på företagens produktionskedjor. Under två år, fram till årsskiftet nu, var hon även ordförande i den svenska Agenda 2030-delegationen.