Vad är en god hälsa vär(l)d?

Ett hälsosamt klimat och en god hälsa går hand i hand. Mår inte det ena bra gör inte det andra det heller. Genom att börja leva mer hälsosamt så kan vi även få tillbaka en mer välmående planet. Enkla saker, som att cykla istället för att ta bilen eller dra ner på sin köttkonsumtion, bidrar positivt både till din egna och planetens hälsa.

Det är som en spiral som just nu tyvärr går åt fel håll, men som vi kan, och måste, vända. För desto mer vi människor förgiftar, överkonsumerar och ignorerar Jordens planetära gränser desto mer utsätter vi både oss själva och övriga medpassagerare på vår planet för stora faror. Dessa faror kan yttra sig i form av fler obeboliga landområden, minskad tillgång till mat och vatten, ökad spridning av sjukdomar, förgiftade marker, vatten och luft, med mera.

Ett viktigt område att belysa i denna kontext, och som är en nyckelfaktor i hållbarhetsarbetet, är jordbruket. Vi är alla beroende av mat för att leva så ett hållbart jordbruk med stor mångfald är en förutsättning för både vår egna och naturens skull. Bekämpningsmedel hjälper idag till att maximera skördarna, men gifterna är inte hälsosamma för någon. Mer resurser måste läggas på att odla hållbart och att anpassa jordbruket efter rådande och kommande klimatförändringar.

Och när det kommer till vår överkonsumtion att antibiotika, bland både människor och djur, så är det ett komplext och oroväckande problem. Sjukdomar som vi tidigare lätt har kunnat bota med antibiotika är inte säkert vi kommer kunna bota framöver. Och här hjälper det inte om du är rik eller fattig. Den hotande antibiotikaresistensen är ett globalt och allvarligt problem som i högsta grad, liksom övriga ovan beskrivna utmaningar, berör oss alla. Det varmare klimatet som klimatförändringarna för med sig ökar också risken för spridning av bland annat tropiska sjukdomar. Och i kombination med kraftigare skyfall ökar också risken för att till exempel kolera och andra bakterier gör dricksvatten runt om i världen otjänligt.

En annan utmaning är att samtidigt som infektionssjukdomarna blir färre så ökar istället välfärdssjukdomarna i världen, så som exempelvis cancer, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Detta är alarmerande eftersom många länder fortfarande tampas med infektionssjukdomar samtidigt som välfärdssjukdomarna ökar. Och i framför allt låginkomstländer så finns inte resurserna att förebygga och behandla både de ”nya” och ”gamla” sjukdomarna.

Ett annat exempel på en ny hälsoutmaning är att vissa länder som tidigare har haft problem med undernäring idag istället drabbas av fetma. Orsakerna till detta är givetvis flera, varav en är en stor okunskap kring vikten av god nutrition. Här har även exempelvis läskföretag och snabbmatskedjor ett stort ansvar, men som många av dem tyvärr ej tar. De är dessutom svåra att komma åt då de ofta samarbetar med forskare och globalt tyvärr är en miljardindustri med stort inflytande i maktens korridorer.

Samtidigt är det viktigt att poängtera att världen generellt, ur ett hälsoperspektiv, blir bättre. Vi lever längre. Fler barn överlever. Och så vidare. Men vi står inför många nya utmaningar. Klimatförändringarna, som är en följd av vårt ohållbara agerande, har många bieffekter. Bara det faktumet att uteblivna skördar på grund av extrem torka och översvämningar, och därmed brist på mat, leder till massmigration är en gigantisk utmaning i sig. Liksom de krympande glaciärer i Himalaya som utgör en stor stundande riskfaktor då det årliga smältvattnet från dessa glaciärer förser det tätbefolkade norra Indien med vatten, och vad händer när de glaciärerna inte längre finns?

Vi har inte råd att vänta. Vi måste vända den negativa spiralen till en positiv nu. För ett hälsosamt klimat och en god hälsa går hand i hand. Mår inte det ena bra gör inte det andra det heller. Genom att börja leva mer hälsosamt så kan vi även få tillbaka en mer välmående planet. Och nog kan de flesta av oss skriva under på att få saker är mer värda än en god hälsa. Även om vissa inte förstår att uppskatta den förrän de inte längre har den.