Planetens gränser

Under de senaste dryga 10 000 åren så har Jorden befunnit sig i den geologiska epoken Holocen. En epok som erbjudit ett mycket gynnsamt och stabilt klimat för människan att frodas och utvecklas i. Men under de senaste 50 åren så har antalet människor på Jorden mer än fördubblats, samtidigt som vi fortsätter konsumera och leva som om Jorden och dess resurser är obegränsade. Denna kombinationen har resulterat i att vi, människan, nu påverkar Jorden så till den grad att vi har överskridit planetens gränser.

Människans påverkan på Jorden är nu så stor att allt fler forskare börjar prata om att vi har gått in i en ny geologisk epok, nämligen Antropocen. Det mycket anmärkningsvärda med Antropocen är att det är första gången i Jordens historia som en enskild art, människan, har ändrat förutsättningarna på Jorden. Till skillnad från att Jorden, genom historien, har ändrat förutsättningarna för dess invånare. Människan har under tidsspannet av endast några decennier orsakat klimatförändringar och en så stor förlust av biologisk mångfald att vissa forskare kallar Antropocen för den sjätte massutrotningen.

Men faktumet att vi nu är planetens drivande kraft inger också hopp om vi förvaltar rollen rätt. För om vi blir medvetna om och förstår förändringarna som vi är orsak till och vilka risker de innebär både för naturen och för oss själva, så kan vi också förändra vår påverkan till något positivt.

Och för att förstå vår påverkan på Jorden bättre så har forskare identifierat 9 planetära gränser som styr hela planetens stabilitet och som vi människor genom vår livsstil påverkar. Om vi överstiger dessa gränser så kan vi nå kritiska tröskelnivåer där livsvillkoren på Jorden ändras plötsligt och oåterkalleligt, vilket skulle ge tydliga följder för mänsklighetens välfärd och försörjning av livsmedel, vatten och energi.

De 9 planetära gränserna är:

1. Klimatförändring
2. Förlust av biologisk mångfald
3. Ozonskiktets uttunning i stratosfären
4. Havsförsurning
5. Biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler) (som orsakar övergödning)
6. Förändrad markanvändning (till exempel avskogning)
7. Färskvattenanvändning
8. Aerosoler i atmosfären (mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och levande organismer)
9. Nya kemiska substanser (”Novel entities”: till exempel organiska föroreningar, radioaktivt material, nanomaterial och mikroplaster)

I dagsläget så är fyra av dessa gränser redan passerade; Klimatförändringar, Förlusten av biologisk mångfald, Förändrad markanvändning samt Biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler). Enligt vissa rapporter så kan även gränsen för färskvattenanvändning vara överstigen, men även om det inte är fastslaget på ett globalt plan så är det definitivt fallet i vissa regionala områden.

Det är viktigt att förstå att överskridningen av en gräns också påverkar de andra gränserna eftersom de är beroende av varandra, så ju fler gränser vi överträder desto större är risken av vi överträder ännu fler. Men vad som är positivt är att detsamma även gäller omvänt, att om vi lyckas få ner en överskriden gräns (så som vi lyckades med ozonlagret) så ökar det i regel möjligheterna att vi även kan få ner fler överskridna gränser.

Vi har kunskaperna och vi har redskapen. Allt vi behöver göra är att sätta igång och använda dem! Positiva förändringar är redan i rullning, exempelvis klimatavtalet i Paris 2015, där världens länder enades om att minska koldioxidutsläppen och försöka hindra att medeltemperatur på Jorden stiger mer än 1,5–2 grader jämfört med förindustriell tid, samt de 17 Globala målen för en hållbar framtid.

Men mer behöver göras, och det är bråttom. Men inte försent.

 

Människan är idag den enskilt största drivande kraften av förändringar på planeten och de planetära gränserna hjälper oss att förstå vår påverkan på Jorden. Inom planetens gränser kan vi alla utvecklas och frodas säkert, men i nuläget har vi överskridit fyra av gränserna vilket innebär att vi försätter både oss själva och kommande generationer i en osäker situation. Men genom att bli medvetna om vår påverkan kan vi också göra något åt den.

 

Läs mer om Planetens gränser här:

www.wwf.se/wwfs-arbete/hallbar-ekonomi/ekonomi-och-planetens-granser/1593596-hallbar-ekonomi-ekonomi-och-planetens-granser

www.su.se/forskning/forskningsnyheter/fyra-av-nio-planet%C3%A4ra-gr%C3%A4nser-%C3%B6verskrids-1.218028

www.stockholmresilience.org/research/research-news/2017-02-16-wef-2017-beyond-the-anthropocene.html

wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/lpr_2016/