De 17 globala målen för en hållbar utveckling

I september 2015 så antog världens ledare, FN:s samtliga 193 medlemsstater, de 17 Globala målen för en hållbar utveckling. De Globala målen bygger på tre dimensioner av hållbarhet: den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Syftet med de Globala målen är att utrota extremt fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor i världen samt att begränsa klimatförändringarna och förvalta planetens resurser så att de även kan tillgodose kommande generationer. 

Det är upp till varje lands regering att se till att man uppfyller de 17 Globala målen och dess 169 delmål, både på en regional och nationell nivå, och att man årligen följer upp och rapporterar sina resultat till FN. Särskild hänsyn kommer att tas till låginkomstländer där störst fokus förstås måste inriktas på att utrota fattigdom och hunger, medan höginkomstländer förväntas ta sitt ansvar för bland annat målen som berör hållbar konsumtion och begränsning av klimatförändringarna.

Målet är att de Globala målen, (eller Agenda 2030, som agendan kallas i vilken det beskrivs hur de Globala målen ska uppfyllas), ska vara uppfyllda till år 2030. För att detta ska vara möjligt så måste alla hjälpas åt, både enskillda stater så väl som näringslivet, världssamfund och civilsamhället.

I Sverige har en särskild delegation utsetts och fått i uppdrag av regeringen att stödja och stimulera genomförandet av de Globala målen, samt ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030. En grön ekonomi och ett stopp för skatte- och kapitalflykt är några av regerings prioriteringar. Enligt vissa rapporter så är Sverige det landet i världen som har bäst förutsättningar att uppfylla de Globala målen. Sverige var också väldigt aktiv i förhandlingsarbetet kring de Globala målen och mycket pådrivande bland annat när det gällde målen som berör jämställdhet och sexuell – och reproduktiv hälsa.

Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna
/FN:s förre generalsekreterare Ban Ki-moon